โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

ประวัติครูบาอาจารย์

 

  Navigator :: เสียงธรรม | ประวัติ | รูปภาพ | เว็บไซต์

 
 

พระเดชพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • เจ้าคณะภาค ๒
  • เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
  • คณะเลขานุการของคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

   ..

   ...ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ จังหวัดสุพรรณบุรี และบรรพชาเป็นสามเณรมื่ออายุ ๑๒ ปี

   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในด้านบาลีศึกษาของประเทศไทย คือสอบได้เปรียญธรรมประโยค ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณรและได้รับการอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   ...สองปีต่อมา ท่านได้รับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลังจากนั้น ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย ได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาปรัชญา วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกของท่านซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการตีพิมพ์ในชื่อเรื่องว่า

   “อนัตตาในปรัชญาอัตถิภาวนิยมของซาตร์และในพุทธศาสนาดั้งเดิม” มีการพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง

   ...หลังจากที่จบปริญญาเอก ท่านได้เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระยะหนึ่ง
    

   ในปี ๒๕๒๙ ท่านได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้ไปเป็นพระธรรมฑูต ประจำวัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา และกลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ และเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านแรก และได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และในปีถัดมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะภาค ๒ รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

   ...นอกจากงานปกครองคณะสงฆ์แล้ว ท่านยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของประเทศไทยรูปหนึ่ง ได้นิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญากว่า ๖๐ เล่ม งานพิมพ์ต่าง ๆ ของท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหนังสืออื่น ๆ เช่น

   • ประวัติศาสตร์ปรัชญากรีก
   • พุทธวิธีสร้างสันติภาพ
   • จริยธรรมชาวพุทธ
   • โลกทัศน์ของชาวพุทธ
   • และวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล สหประชาชาติ

   ...ท่านได้รับเชิญให้กล่าวบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ และได้รับเชิญให้บรรยายธรรมเป็นประจำทุกปีทั่วประเทศและทั่วโลกตั้งแต่ ๒๐ ปีที่แล้วมา ซึ่งรวมทั้งการบรรยายธรรมเป็นชุดต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา

   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้แทนของประเทศไทยเสนอบทความทางวิชาการ ในที่ประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ที่กรุงเทพมหานคร และในที่ประชุมสัมมนาผู้นำทางศาสนาที่จัดเนื่องในการประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

   ...ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “พุทธทัศนะสลายความขัดแย้ง” ในการประชุมสุดยอดผู้นำทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก ณ องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

   ...สามเดือนต่อมาท่านได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก” ในการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่สอง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   ...ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมาท่านได้รับอาราธนาไปบรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษจำนวนหลายครั้งในที่ประชุมนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

   ด้วยการเป็นที่ยอมรับในงานบทความด้านวิชาการและการสละอุทิศตน เพื่อสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยจึงพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแก่ท่าน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    

   • เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

   ...ท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานในการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่สอง

   จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

   ...นอกจากนี้ ท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการจัดประชุมสภาผู้นำศาสนาแห่งโลก ณ พุทธมณฑล และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

   ...สองปีต่อมา ท่านได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมสภาผู้นำศาสนาแห่งโลก พร้อมกับการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวนเพื่อสันติภาพแห่งโลก ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน การประชุมการทำงานร่วมกันชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่หนึ่ง หัวข้อ “เอกภาพและความร่วมมือของชาวพุทธ” ณ พุทธมณฑล และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นแกนหลัก และประธานการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกที่ประเทศไทย และเป็นประธานคณะกรมมการการจัดงานประชุมนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่สอง และครั้งที่สาม อย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๔๘และ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามลำดับ

   ...หลังจากการจัดประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมรับรองให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

    

   ...ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการจัดงานการประชุมนานาชาติ ครั้งที่สี่ วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายหลังการประชุมท่านได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

   • เดิมท่านเป็นที่รู้จักกันในนามของ
   • พระมหาประยูร มีฤกษ์
   • พระเมธีธรรมาภรณ์
   • พระราชวรมุนี
   • พระเทพโสภณ

   ...ด้วยการที่ท่านเป็นที่ยอมรับในเรื่องการสนับสนุนส่งเสริมต่าง ๆ แก่คณะสงฆ์และสังคมอย่างกว้างขวาง

   เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ท่านได้รับพระบรมราชโองการ เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น

   พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ความวาสี.

   • เกียรติคุณ.
   • พ.ศ. ๒๕๓๗

   ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

   • พ.ศ. ๒๕๓๙

   ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

   • พ.ศ. ๒๕๔๐

   ได้รับรางวัลมหิดลวรานุสรณ์

   • พ.ศ. ๒๕๔๑

   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาการศึกษา จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

   • พ.ศ. ๒๕๔๔

   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

   • พ.ศ. ๒๕๔๗

   ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


   ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารองค์การจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

   • พ.ศ. ๒๕๔๘

   ได้รับรางวัลกิตติคุณเสมาคุณูปการ จากกระทรวงศึกษาธิการ
   ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
   ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

   • พ.ศ. ๒๕๕๐

   ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา

   .

     • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ

   • พ.ศ. ๒๕๒๖

   (๑) เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์

   • พ.ศ. ๒๕๓๐

   (๒) พระพุทธประวัติ

   • พ.ศ. ๒๕๓๑

   (๓) Sarte's Existentialism and Early Buddhism

   • พ.ศ. ๒๕๓๒

   (๔) A Buddhist Approach to Peace

   (๕) ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน

   • พ.ศ. ๒๕๓๓

   (๖) พุทธศาสนากับปรัชญา

   (๗) ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย

   (๘) ปรัชญากรีก

   • พ.ศ. ๒๕๓๔

   (๙) พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดเชิงคุณธรรม

   (๑๐) พรใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

   • พ.ศ. ๒๕๓๕

   (๑๑) ด้วยความหวังและกำลังใจ

   (๑๒) กรรม การเวียนว่ายตายเกิด

   (๑๓) ธรรมานุสรณ์วีรชนประชาธิปไตย

   • พ.ศ. ๒๕๓๖

   (๑๔) คุณธรรมสำหรับนักบริหาร

   (๑๕) ทางแห่งความสำเร็จ

   (๑๖) ปรัชญาแก้เซ็งและสร้างสุข

   (๑๗) ทำความดีมีความสุข

   (๑๘) ธรรมเพื่อชีวิตใหม่

   (๑๙) มองสังคมไทย

   • พ.ศ. ๒๕๓๗

   (๒๐) ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก

   (๒๑) ความรักในหน้าที่

   (๒๒) อภิธรรมาวตาร (ประธานคณะผู้ปริวรรต)

   (๒๓) อยู่อย่างไรให้เป็นสุข

   (๒๔) Buddhist Morality

   • พ.ศ. ๒๕๓๘

   (๒๕) สุขภาพใจ

   (๒๖) สติในชีวิตประจำวัน

   (๒๗) วิมุตติมรรค (ประธานคณะผู้แปล)

   (๒๘) สร้างฝันให้เป็นจริง

   (๒๙) ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   (๓๐) จรรยาบรรณของข้าราชการ

   (๓๑) การควบคุมสัญชาตญาณ

   • พ.ศ. ๒๕๓๙

   (๓๒) มธุรตฺถปกาสินี นาม มิลินฺทปญฺหฏีกา (ประธานปริวรรต)

   (๓๓) การบำเพ็ญและสร้างสมบารมี

   (๓๔) พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์

   (๓๕) ธรรมมงคลแห่งชีวิต

   (๓๖) อนุทินธรรมะ : ธรรมะสำหรับ ๓๖๕ วัน

   • พ.ศ. ๒๕๔๐

   (๓๗) มณีแห่งปัญญา

   (๓๘) ขอบฟ้าแห่งความรู้

   • พ.ศ. ๒๕๔๑

   (๓๙) ปลุกปลอบใจในยามวิกฤต

   (๔๐) วิทยาศาสตร์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา

   • พ.ศ. ๒๕๔๒

   (๔๑) พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ

   (๔๒) เพื่อน

   (๔๓) การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

   • พ.ศ. ๒๕๔๓

   (๔๔) จักรพรรดิธรรม

   (๔๕) กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา

   (๔๖) A Buddhist Worldview (โลกทัศน์ของชาวพุทธ)

   • พ.ศ. ๒๕๔๕

   (๔๗) กรอบความคิดในการจัดทำสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่

   • พ.ศ. ๒๕๔๖

   (๔๘) พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา

   (๔๙) ทิศทางการศึกษาไทย

   (๕๐) Buddhism in Contemporary Thailand (พระพุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน)

   (๕๑) วัดประยุรวงศาวาสกับราชนิกุลบุนนาค

   • พ.ศ. ๒๕๔๗

   (๕๒) International Recognition of the Day of Vesak (วิสาขบูชา วันสำคัญสากล ของสหประชาชาติ)

   (๕๓) มหาราชนักปฏิรูป

   (๕๔) พระพุทธศาสนา : การวิจัย

   • พ.ศ. ๒๕๔๘

   (๕๕) ธรรมรักษาใจสู้ภัยสึนามิ

   (๕๖) อานุภาพพระปริตร

   (๕๗) พุทธวิธีบริหาร

   (๕๘) การเผยแผ่เชิงรุก

   • พ.ศ. ๒๕๔๙

   (๕๙) พุทธทาส บุคคลสำคัญของโลก

   (๖๐) พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ

   (๖๑) Dharma for Love and Marriage (ธรรมกับความรัก และการแต่งงาน)พ.ศ. ๒๕๕๐

   (๖๒) เยือนสยามนิกายในศรีลังกา.

   

แหล่งที่มา ::http://watprayoon.org/index.php?topgroupid=1&groupid=61

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน