โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม

        ข้อแนะนำในการศึกษาธรรมะจากเว็บฟังธรรม
        อยู่ต่างประเทศ กรุณาใช้ที่ fungdham.net จะโหลดได้เร็วขึ้น
        ช่วงไหนมีปัญหาในการโหลด กรุณาใช้ที่ fungdham.net แทนได้ครับ

 
 
สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

สมเด็จโต

หลวงปู่มั่น

หลวงปู่ตื้อ

หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
หลวงปู่บุดดา ถาวโร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่หลุย จันทสาโร
หลวงปู่อ่อน
หลวงปู่บุดดา

หลวงปู่เทสก์

หลวงปู่หลุย
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
หลวงปู่ขาว อนาลโย
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์
ท่านพ่อลี
หลวงปู่ขาว
หลวงปู่ฝั้น
หลวงปู่คำดี ปภาโส
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
หลวงปู่คำดี
หลวงปู่สิม
หลวงพ่อปัญญาฯ
หลวงปู่เหรียญ

หลวงพ่อเกษม เขมโก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

หลวงพ่อเกษม

พระสังฆราช

หลวงตามหาบัว
หลวงปู่อ่อนสา
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
พระโชดกญาณสิทธิเถระ

หลวงพ่อชา สุภัทโท

หลวงปู่หลอด
หลวงปู่เจี้ยะ
ท่านเจ้าคุณโชดกฯ
หลวงพ่อชา
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
หลวงปู่จาม
หลวงปู่สุวัจน์ 
หลวงพ่อวิริยังค์
พระอาจารย์จวน
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
หลวงปู่มหาเนียม
พระอาจารย์วัน
หลวงปู่จันทร์โสม
หลวงปู่หลวง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
หลวงปู่ทา
หลวงพ่อพุธ
หลวงปู่หล้า
พระอาจารย์สิงห์ทอง
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
หลวงปู่จันทร์แรม
หลวงปู่ศรี
พระอาจารย์สมชาย
หลวงตาคำดี
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

หลวงปู่บุญฤทธิ์
หลวงปู่จันทา
หลวงปู่บุญจันทร์
หลวงพ่อจรัญ
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
หลวงพ่อทองอินทร์
หลวงปู่ท่อน
หลวงตาพวง
พระอาจารย์บุญเพ็ง
หลวงพ่อแบน ธนากโร
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
หลวงพ่อแบน
หลวงปู่สังวาลย์
หลวงพ่อเทียน
หลวงพ่อคำบ่อ
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
พระอาจารย์อ่ำ
หลวงพ่อสนธิ์
หลวงพ่ออุทัย
หลวงปู่ขาล
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
หลวงปู่อว้าน เขมโก
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
หลวงพ่อเปลี่ยน
หลวงปู่บุญกู้
หลวงปู่อว้าน
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
พระพรหมฯ(ปยุตโต)
หลวงพ่อทูล
หลวงพ่อเลี่ยม
พระอาจารย์อินทร์ถวาย
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
หลวงพ่อสาคร
พระอาจารย์สุดใจ
หลวงพ่อคำเขียน
พระอาจารย์วันชัย
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
หลวงปู่กิม ทีปธัมโม
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ
หลวงพ่อประสิทธิ์
พระอาจารย์เยื้อน
หลวงปู่กิม
หลวงพ่อสุจินต์
พระอาจารย์ปสันโน
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต  (ตั๋น)
พระครูเกษมธรรมทัต 
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
พระปสันโน
พระอัครเดช(ตั๋น)
พระครูเกษมธรรมทัต 
หลวงพ่อประยูร
พระชยสาโร ภิกขุ
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ  วัดพระบาทน้ำพุ
พระชยสาโร
พระสมชาติ
หลวงพ่อไพศาล
หลวงพ่ออลงกต
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
 
ท่าน ว.วชิรเมธี
พระปราโมทย์
หลวงพ่ออำนาจ
 
       
       

 เสียงธรรม : จากแม่ชี , อุบาสก, อุบาสิกา
       

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน (สามเณรีนันทญาณี)

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

 

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

อดีตแม่ชีรุ้งเดือน

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

 

สรุปรายการเสียงธรรมทั้งหมด

ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
สมเด็จโต พรหมรังสี  
2
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
3
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
4
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
5
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
6
หลวงปู่บุดดา ถาวโร  
7
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
8
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
9
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต  
10
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
11
หลวงปู่ขาว อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
12
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
13
หลวงปู่คำดี ปภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
14
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
15
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
17
หลวงพ่อเกษม เขมโก  
18
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
19
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
20
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
21
หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
22
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
23
พระโชดกญาณสิทธิเถระ  
24
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
25
หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
26
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
27
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
28
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
29
หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
30
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
31
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
32
หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
33
หลวงปู่ทา จารุธัมโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
34
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
35
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
36
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
37
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
38
พระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
39
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
40
หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
41
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
42
หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
43
หลวงปู่จันทา ถาวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
44
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  
45
หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต  
46
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
47
หลวงตาพวง สุขินฺทริโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
48
พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
49
หลวงพ่อแบน ธนากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
50
หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก  
51
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  
52
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
53
หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
54
หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
55
หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
56
หลวงปู่ขาล ฐานวโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
57
หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
58
หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
59
หลวงปู่อว้าน เขมโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
60
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
61
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
62
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
63
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม
(เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อชา)
64
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
65
หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
66
พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
67
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียน)
68
พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
69
หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร  
70
พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
71
หลวงปู่กิม ทีปธัมโมฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
72
หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณโณฺ
(สายวัดป่า หลวงปู่มั่น)
73
พระอจารย์ปสันโน
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
74
พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น)
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
75
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)  
76
หลวงพ่อประยูร ธมฺมจิตฺโต
77
พระชยสาโร ภิกขุ
(ลูกศิษย์หลวงพ่อชา)
78
พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
79
หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
80
หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ วัดพระบาทน้ำพุ  
81
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  
82
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  
83
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส  
     
ที่
รายการ เสียงธรรม
รายละเอียด
1
ท่าน ก.เขาสวนหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง จ.ราชบุรี
2
อดีตแม่ชีรุ้งเดือน(สามเณรีนันทญาณี)
นิโรธาราม จ.เชียงใหม่
3
อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
เจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน
 

ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งละเมิดล่วงเกิน ต่อองค์คุณเบื้องสูง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการเรียงลำดับพรรษาของพระอาจารย์ทุกพระองค์ี้ ข้าพเจ้ากราบขอขมาลาโทษ ต่อองค์พระรัตนตรัยด้วยความเคารพสูงสุดด้วยเทอญ ... สาธุ

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน