โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สารบัญหลัก
 
สารบัญย่อย

เสียงธรรม : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

 
 

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธาน

ไฟล์ทุกชนิดจัดทำเพื่อธรรมทานเท่านั้น ห้ามจำหน่าย
ดาวน์โหลดได้โดยการคลิกขวาตรง "ดาวน์โหลด" เลือก save target(link) as ...
การฟังออนไลน์ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของท่าน หากกระตุก ให้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องแทนครับ
แนะนำวิธีการแปลงไฟล์เพื่อนำไปใช้กับเครื่องเล่น mp3 ทั่วไป คลิ๊กที่นี่
แนะนำโปรแกรมฟรีช่วยโหลด (ช่วยโหลดต่อได้วันหลังหากไม่เสร็จ) : FlashGet หรือ DAP

ที่

เรื่อง

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

พระจักขุบาล.mp3

002

มัทฐกุณฑลี.mp3

003

พระติสสะ.mp3

004

กาลียักษิณี.mp3

005

ภิกษุชาวโกสัมพี.mp3

006

พระจุลกาฬ - พระมหากาฬ.mp3

007

ผู้ควรและไม่ควรแก่ผ้ากาสายะ.mp3

008

ทางอันให้พบสิ่งอันเป็นสาระ.mp3

009

ราคะกับจิต.mp3

010

ผู้เศ้ราโศกในโลกทั้งสอง.mp3

011

ผู้บรรเทิงในโลกทั้งสอง.mp3

012

ผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสอง.mp3

013

ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสอง.mp3

014

ผู้มีส่วนแห่งสามัญผล.mp3

015

ผู้ไม่ตาย.mp3

016

ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญ.mp3

017

การทำที่พึ่งด้วยธรรม.mp3

018

ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพบูลย์.mp3

019

ปัญญาเพียงดังปราสาท.mp3

020

ผู้ตื่นอยู่เสมอ.mp3

021

บัณฑิตสรรเสริญความไม่ประมาท.mp3

022

สักกปัญหสูตร.mp3

023

ผู้เห็นภัยในความประมาท.mp3

024

ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน.mp3

025

จิตที่ดิ้นรนกลับกลอก.mp3

026

จิตที่นำความสุขมาให้.mp3

027

จิตนี้ละเอียดยิ่งนัก.mp3

028

จิตนี้เที่ยวไปไกล.mp3

029

จิตอันราคะไม่ซึมซาบ.mp3

030

การกั้นจิต.mp3

031

กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์.mp3

032

จิตที่ตั้งไว้ผิด.mp3

033

จิตที่ตั้งไว้ชอบ.mp3

034

ผู้เลือกเก็บดอกไม้.mp3

035

ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมาร.mp3

036

สวนดอกไม้คือกามคุณ.mp3

037

ผู้ไม่อิ่มในกาม.mp3

038

เสมือนแมลงภู่เชยเกษรดอกไม้.mp3

039

กิจของตน.mp3

040

วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้.mp3

041

ทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้.mp3

042

กลิ่นศีล.mp3

043

กลิ่นชั้นสูง.mp3

044

ทางที่มารหาไม่พบ.mp3

045

ดอกบัวในกองหยากเยือ.mp3

046

สังสารวัฏของคนพาล.mp3

047

ความเป็นสหายไม่มีในคนพาล.mp3

048

ความเดือดร้อนของคนเขลา.mp3

049

คนโง่สำคัญตนว่าฉลาด.mp3

050

คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง.mp3

051

คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกง.mp3

052

คนพาลทำตนเป็นศตรูแก่ตน.mp3

053

กรรมอันทำให้เดือดร้อนภายหลัง.mp3

054

กรรมอันทำให้อิ่มใจ.mp3

055

คนพาลเห็นบาปเหมือนของหวาน.mp3

056

ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา.mp3

057

เหมือนไฟที่เถ้ากลบไว้.mp3

058

ความรู้ของคนพาล.mp3

059

ความดำริของคนพาล.mp3

060

ข้อปฏิบัติเพื่อลาภและนิพพาน.mp3

061

ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้.mp3

062

ผู้เป็นที่รักของสัตตบุรุษ.mp3

063

มีกัลยามิตรเป็นเพื่อน.mp3

064

ผู้เอิบอิ่มในธรรม.mp3

065

บัณฑิตย่อมฝึกตน.mp3

066

บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญ.mp3

067

ผ่องใสเพราะธรรม.mp3

068

บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลง.mp3

069

บัณฑิตไม่ทำบาป.mp3

070

ส่วนมากเลาะไปตามฝั่ง.mp3

071

บัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้ว.mp3

072

ความเร่าร้อนไม่มีแก่ใคร.mp3

073

เหมือนทางไปของนกในอากาศ.mp3

074

ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะ.mp3

075

ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดา.mp3

076

ผู้มีวัตรดี.mp3

077

ใจเป็นประธาน.mp3

078

ผู้ไม่เชื่อง่าย.mp3

079

สถานที่อันน่ารื่นรมย์.mp3

080

ป่าเป็นที่รื่นรมย์ของผู้ไม่แสวงหากาม.mp3

081

แม้พูดตั้งพัน.mp3

082

คาถาพัน.mp3

083

ยอดนักรบในสงคราม.mp3

084

ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีก.mp3

085

การบูชาท่านที่ควรบูชา.mp3

086

การบำเรอไฟ.mp3

087

ท่านผู้ดำเนินตรง.mp3

088

ธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน.mp3

089

ความประเสริฐของผู้มีศีล.mp3

090

อธิมุตตกะสามเณร.mp3

091

ชีวิตของผู้มีความเพียร.mp3

092

ชีวิตของผู้เห็นความเกิดความดับ.mp3

093

ผู้เห็นอมตะบท.mp3

094

ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม.mp3

095

ใจที่น้อมไปในบาป.mp3

096

ไม่ควรทำบาปบ่อย ๆ.mp3

097

เมื่อปาบยังไม่ให้ผล.mp3

098

ควรทำบุญบ่อย ๆ.mp3

099

ไม่ควรดูหมิ่นบาป.mp3

100

ไม่ควรดูหมิ่นบุญ.mp3

101

เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางหนีภัย.mp3

102

เหมือนมือไม่มีแผล.mp3

103

เหมือนปาธุลีทวนลม.mp3

104

กำเนิดที่ต่างกัน.mp3

105

ไม่มีที่หลบบาป.mp3

106

เงื้อมหัตถ์มัจจุราช.mp3

107

เอาตนเข้าไปเปรียบ.mp3

108

ชีวิตเป็นที่รัก.mp3

109

ความสุขบนความทุกข์.mp3

110

เหมือนกังสดารปากขาด.mp3

111

เหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโค.mp3

112

เหมือนถูกไฟไหม้เพราะกรรมของตน.mp3

113

ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้าย.mp3

114

มิจฉาวายามะ.mp3

115

ผู้ประดับกายประพฤติธรรม.mp3

116

กีดกันอกุศลด้วยความละอาย.mp3

117

ผู้ฝึกตน.mp3

118

เพลิงแห่งโลก.mp3

119

กายนี้.mp3

120

รูปนี้.mp3

121

กระดูก.mp3

122

นครกระดูก.mp3

123

ธรรมของสัตตบุรุษไม่เก่า.mp3

124

เจริญแต่เนื้อ.mp3

125

นายช่างผู้ทำเรือน.mp3

126

ไม่ได้ทรัพย์เมื่อหนุ่ม.mp3

127

การประคับประคองตน.mp3

128

ก่อนสอนผู้อื่น.mp3

129

ตนเองฝึกได้ยาก.mp3

130

ตนเป็นที่พึ่งของตน.mp3

131

บาปอันเกิดขึ้นในตน.mp3

132

ความเบียดเบียนตน.mp3

133

กรรมที่ทำง่ายและทำยาก.mp3

134

ผู้เกิดมาเพื่อฆ่าตนเอง.mp3

135

ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์.mp3

136

ประโยชน์ของตน.mp3

137

ไม่ควรเป็นคนรกโลก.mp3

138

ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสอง.mp3

140

ผู้ออกไปจากโลก.mp3

141

ผู้ก้าวล่วงปรโลกเสียแล้ว.mp3

142

ผู้มีความสุขในโลกหน้า.mp3

       

 

hit tracker

ตั๋วเครื่องบิน พบปัญหาการใช้งานภายในเว็บ กรุณาแจ้ง คลิกที่นี่ ,เซ็นสมุดเยี่ยม คลิกที่นี่
Fungdham.com : ศูนย์รวมสื่อธรรมะ บริการ โหลดเพลง นิยาย การ์ตูน คลิปวีดีโอ เสียงธรรม
ตั๋วเครื่องบินราคาถูกหากเว็บมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
จองตั๋วเครื่องบิน ขออนุโมทนาในจิตกุศลของทุกท่าน