รูปแบบตัวอย่างหน้าตาโปรแกรม พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
   
 


สารบัญ


1. ปุ่มคัมภีร์ คือ ที่เก็บคัมภีร์ไว้ทั้งหมด ตั้งแต่


1.1 พระไตรปิฎกไทย มีพระวินัยปิฎก พระสูตร พระอภิธรรม รวม ๔๕ เล่ม
1.2 อรรถกถาไทย ขยายความในพระไตรปิฎก ให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1.3 มิลินทปัญหา เป็นคัมภีร์สำคัญ ถามตอบในข้อสงสัยในพระพุทธศาสนา
1.4 วิสุทธิมรรค เป็นการขยายความเกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา ในข้อปฎิบัติ
1.5 พุทธธรรม ตำราอันทรงคุณค่าในยุคปัจจุบัน ของพระเดชพระคุณ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ตำราเล่มนี้ได้ขยายเนื้อความในพระไตรปิฎกให้เข้าใจแบบเรียบง่ายและลึกซึ้ง มีการยกตัวอย่างและการใช้ภาษาในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เข้าได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะจะเป็นคู่มือสำหรับบุคคลที่ไม่มีเวลาอ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถา.
1.6สารานุกรมพระไตรปิฎก คณะผู้จัดทำมีความเห็นว่า ข้อความในพระไตร ปิฎกและอรรถกถา มักจะเน้นไปทางเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เนื้อความในประวัติบุคคลและเรื่องต่างๆ ไม่ได้รวมไว้อยู่ในจุดเดียวกัน ทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหา บางเรื่องต้องเอาเนื้อความในแต่ละเล่มถึง 10 กว่าเล่ม จึงจะครบเนื้อความ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงรวบรวมเรื่องต่างๆ และประวัติอริยบุคคลและบุคคลต่างๆ มารวมอยู่ในคำของสารานุกรมนี้ เช่น คำว่า สังคายนา ท่านจะสามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดของพระไตรปิฎก ว่ามีการทำสังคายนากี่ครั้ง ใครเป็นผู้ทำสังคายนา เริ่มทำเดือนใด ปีใด สาเหตุที่ต้องทำสังคายนาคืออะไร หรือคำว่า พระสารีบุตร ท่านจะทราบว่า ท่านเป็นบุตรของใคร ชื่อเดิมว่าอย่างไร มีพี่น้องกี่คนชื่ออะไรบ้าง ชีวิตในฆราวาสเป็นอย่างไร ออกบวชเพราะอะไรและเมื่อไร ตรัสรู้เมื่อไร เพราะธรรมอะไร ท่านปรินิพพานที่ไหน และเมื่อไร ผลงานของท่านมีอะไรบ้าง ในอดีตชาติท่านทำบารมีอะไรมาบ้าง เป็นต้นฯดังนั้น หากท่านต้องการทราบเรื่องใด หรือประวัติบุคคลใด ประวัติเมืองหรือแคว้นต่างๆ วัดต่างๆ หลักธรรมต่างๆ ท่านเพียงพิมพ์ชื่อบุคคลนั้น ชื่อเมือง ชื่อวัดหรือชื่ออื่นๆ ที่ท่านต้องการทราบ ท่านก็สามารถจะทราบรายละเอียดทั้งหมดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้า.

1.7 โปรแกรมบทสวดต่างๆ จะรวบรวมบทสวด ปาฏิโมกข์ ตำราเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน วิธีบวชแบบเก่า และพิธีกรรมอื่นๆ มากมาย

2. ปุ่มค้นหา คือ โปรแกรมค้นหาคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม และคัมภีร์อรรถกถาทั้ง ๙๑ เล่ม อย่างละเอียดทุกตัวอักษร.

3. ปุ่มแนะนำ คือ โปรแกรมสอนวิธีใช้โปรแกรมพระไตรปิฎกทั้งหมด ซึ่งมีคำอธิบายอย่างย่อ และรูปภาพประกอบ มีข้อหัวให้เลือกว่า จะต้องการทราบวิธีใช้แบบใด

4. ปุ่มผู้บริจาค คือ โปรแกรมที่บรรจุรายชื่อผู้บริจาคไว้ทั้งหมด และภาพจะเลื่อนได้เองโดยอัตโนมัติ. ( ฉบับ download ผ่านทาง internet นั้น ไม่มีรายชื่อ เพราะรายชื่อผู้บริจาคขนาด 27 MB ใหญ่มาก )

5. ปุ่มปิดโปรแกรม คือ ต้องการออกจากโปรแกรมทั้งหมด


วิธีใช้โดยละเอียดมีอยู่ในโปรแกรมครับโดยกดที่ปุ่มแนะนำครับ